1.”Twilight” (Season 2, Episode 23)

2.”Hiatus” (Season 3, Episodes 23 & 24)

3.”Judgment Day” (Season 5, Episodes 18 & 19)

4.”Truth or Consequences” (Season 7, Episode 1)

5.”Swan Song” (Season 8, Episode 23)

By chrysos